Accounting & Finance category jobs at Carrefour Belgique

<< previous | Displaying 1-25 of 26 results | next >>
Carrefour Belgique - 1140, Evere(6 days ago)
Carrefour Belgium Functieomschrijving: De aankoopassistent(e) werkt nauw samen met de aankopers voor wie hij/zij de administratieve aspecten van het aankoopproces beheert: relaties met leveranciers, planning aankoop, contractmanagement - controle factureratie - boekhoudkundige bepalingen. Hij/zij rapporteert rechtstreeks aan de Verantwoordelijke van de Pool. Belangrijkste activiteiten De aankoopas...
full job description
Carrefour Belgique - 1140, Evere(6 days ago)
Carrefour Belgique Description du poste : L'assistant(e) Achats travaille en étroite collaboration avec les acheteurs opérationnels pour qui il gère les aspects administratifs du processus d'achats : relation fournisseurs, gestion du planning d'achats, suivi contractualisation - contrôle facturation - provisions comptables Il sera directement rattaché au Responsable de Pool. L'assistant(e) Achats ...
full job description
Carrefour Belgique - 3360, Korbeek Lo(6 days ago)
Carrefour Belgium Functieomschrijving: Als medewerker Financiële Dienst bestaat je hoofdopdracht uit de verkoop en promotie van de Visa kaart van Carrefour en alle andere financiële diensten voor de ontwikkeling van het zakencijfer van de winkel. De volgende opdrachten behoren tot je takenpakket: De klanten in de winkel aanspreken over de voordelen van de Visa kaart van Carrefour om je vooropgeste...
full job description
Carrefour Belgique - 3360, Korbeek Lo(6 days ago)
Carrefour Belgique Description du poste : Comme Conseiller Service Financier, vous réalisez vos objectifs qualitatifs et quantitatifs, et ce en participant activement à la vente des produits financiers dans un magasin de Carrefour Hyper. Vous assurez un service de qualité auprès du client. Vous vendez des produits et les services adaptés aux besoins du client. Vous assurez un service de qualité da...
full job description
Carrefour Belgique - 1140, Evere(9 days ago)
Carrefour Belgium Functieomschrijving: Het verzekeren van het patrimonium van Carrefour Belgium door controle van de facturen AO&Invest op het respecteren van de overeengekomen aankoopcondities met de gereceptioneerde bestelbon. Je takenpakket bestaat voornamelijk uit: Validatie van facturen en kredietnota's waarbij volgende taken moeten uitgevoerd worden: Controleren: overeenstemming tussen factu...
full job description
Carrefour Belgique - 1140, Evere(9 days ago)
Carrefour Belgique Description du poste : Assurer la préservation du patrimoine de Carrefour par le contrôle des factures au regard des conditions commerciales convenues avec Carrefour et des réceptions des bons de commandes. Vos tâches incluent: Valider les factures et les notes de crédit pour lesquelles les actions suivantes sont à entreprendre : Contrôler : concordance entre la facture et la ré...
full job description
Carrefour Belgique - 1140, Evere(9 days ago)
Carrefour Belgium Functieomschrijving: De medewerker volgt op zelfstandige wijze de rekeningen van de hem toegewezen leveranciers op. Hij/zij verwerkt de aan hem toegewezen dossiers binnen de aanvaardbare termijn. Hij/zij doet ook proactieve voorstellen om de betalingstermijnen naar de leveranciers toe te garanderen. Je takenpakket bestaat voornamelijk uit: Controleren van de rekeninguittreksels l...
full job description
Carrefour Belgique - 1140, Evere(9 days ago)
Carrefour Belgique Description du poste : Le collaborateur assure de manière autonome le suivi des comptes fournisseur qui lui sont attribués. Il/elle traite les dossiers qui lui sont assignés dans un délai acceptable. Il/elle fait également des propositions proactives pour garantir le respect des conditions de paiement. Vos tâches incluent: Contrôler les relevés de comptes des fournisseurs et ent...
full job description
Carrefour Belgique - 1140, Evere(9 days ago)
Carrefour Belgium Functieomschrijving: Het verzekeren van de goede ontvangst van de elektronische facturen en verzendingsnota's. U bent de contactpersoon voor de leveranciers en de winkels in geval van problemen m.b.t. de elektronische facturen en verzendingsnota's. Je takenpakket bestaat voornamelijk uit: Verzekering van de goede werking van de systemen EDI facturen en desadv rechtstreekse leveri...
full job description
Carrefour Belgique - 1140, Evere(9 days ago)
Carrefour Belgique Description du poste : Assurer la bonne réception des factures et notes d'envoi électronique. Vous êtes la personne de contact pour les fournisseurs et les magasins en cas de problème avec une facture et/ou une note d'envoi électronique. Vos tâches incluent: Assurer le bon fonctionnement de la réception des factures/avoirs par EDI ainsi que des DESADV pour la livraison directe e...
full job description
Carrefour Belgique - 1140, Evere(9 days ago)
Carrefour Belgium Functieomschrijving: Als medewerker helpdesk facturatie bent u het centrale aanspreekpunt voor klanten bij vragen over facturatie. Je takenpakket bestaat voornamelijk uit: Het schriftelijk en telefonisch behandelen van vragen van klanten over facturatie Het aanmaken, prioriteren en opvolgen van litiges Het aannemen van een diplomatische en klantvriendelijke houding om klanten zo ...
full job description
Carrefour Belgique - 1140, Evere(9 days ago)
Carrefour Belgique Description du poste : En tant que collaborateur helpdesk facturation, vous êtes le point de point central pour toutes questions concernant la facturation. Vos tâches principales sont: Répondre aux questions des clients sur la facturation par écrit et par téléphone Créer, prioriser et suivre des litiges Adopter une attitude diplomatique afin de conseiller nos clients au mieux. R...
full job description
Carrefour Belgique - 1140, Evere(9 days ago)
Carrefour Belgium Functieomschrijving: De credit collector & dispute officer is verantwoordelijk voor het opvolgen en innen van de vorderingen binnen zijn klantenportefeuille en voor het tijdig afhandelen van litiges. De credit collector & dispute officer heeft de unieke kans om samen met de Manager credit controlling de credit policy van Carrefour Belgium uit te werken en de nodige procedures te ...
full job description
Carrefour Belgique - 1140, Evere(9 days ago)
Carrefour Belgique Description du poste : Le credit collector & dispute officer est responsable du suivi et du recouvrement des créances au sein de son portefeuille clients. Il doit également veiller que les litiges clients soient résolus. Le credit collector & dispute officer a l'unique opportunité de définir ensemble avec le Manager Credit Controlling le credit policy du Groupe Carrefour Belgium...
full job description
Carrefour Belgique - 1140, Evere(9 days ago)
Carrefour Belgium Functieomschrijving: De Aankoper implementeert voor zijn (haar) aankoopcategorieën het beleid van het bedrijf op basis van de informatie gegeven door de Verantwoordelijke van de Pool en Directeur Optimalisatie Uitgaven & Aankoop Niet-Handelsgoederen. Hij/zij garandeert voor zijn categorieën het behalen van kwalitatieve, kwantitatieve, organisatorische en financiële resultaten. Be...
full job description
Carrefour Belgique - 1140, Evere(9 days ago)
Carrefour Belgique Description du poste : L'acheteur met en œuvre pour les catégories d'achat qu'il gère la politique d'achats de l'entreprise déclinée par le Responsable de Pool et validée par le Directeur Optimisation des Dépenses & Achats Non marchands. Il garantit pour ses catégories la réalisation des objectifs qualitatifs, quantitatifs, organisationnels et financiers en matière d'achats de p...
full job description
Carrefour Belgique - 1140, Evere(9 days ago)
Carrefour Belgium Functieomschrijving: De fiscalist garandeert de deskundigheid op het gebied van indirecte en directe belastingen teneinde te beantwoorden aan de wettelijke verplichtingen. De fiscalist investeert in, begrijpt de business en de groepsstrategie en zoekt naar opportuniteiten binnen bestaande tax incentives. De fiscalist identificeert risico's, formuleert oplossingen en neemt actie v...
full job description
Carrefour Belgique - 1140, Evere(9 days ago)
Carrefour Belgique Description du poste : Le fiscaliste assure une expertise en matière de l'impôt direct et indirect afin de permettre de respecter les obligations formelles vis-à-vis des différentes administrations fiscales. Le fiscaliste comprend le business et la stratégie du Groupe et cherche les opportunités dans les tax incentives existants. Le fiscaliste identifie les risques, formule des ...
full job description
Carrefour Belgique - 1140, Evere(9 days ago)
Carrefour Belgium Functieomschrijving: De Investment controller is het centrale aanspreekpunt voor alle investeringsanalyses binnen het bedrijf. TAKENPAKKET Investeringsanalyse (simulatie): Model ter beschikking stellen van de BU's voor simulaties investeringprojecten. BU's bijstaan in de simulatie van de investeringen (challenging van de parameters, benchmark met gelijkaardige projecten). Consoli...
full job description
Carrefour Belgique - 1140, Evere(9 days ago)
Carrefour Belgique Description du poste : Le contrôleur des investissements est le point de contact central pour toutes les analyses des investissements au sein de l'entreprise. TACHES 1. Analyse des investissements (simulation) : Mettre à disposition un modèle pour les simulations de projets d'investissement au BU. Assister les BU dans la simulation des investissements (challenging des paramètres...
full job description
Carrefour Belgique - 1140, Evere(9 days ago)
Carrefour Belgium Functieomschrijving: Als beheerscontroleur van de hypermarkten van Noord / Zuid België, voer je verschillende taken uit voor de beheercontrole van geïntegreerde winkels (ploeg van 5 mensen) en vervul je een aantal specifieke taken voor de winkels van je regio's. Nationale taken (te Evere) - Je bent verantwoordelijk voor de analyse en de opvolging van de resultaten van Hyper voor ...
full job description
Carrefour Belgique - 1140, Evere(9 days ago)
Carrefour Belgique Description du poste : En tant que contrôleur de gestion des magasins hypermarchés régions Nord / Sud du pays, vous participez aux différentes tâches du contrôle de gestion magasins en gestion intégrés (équipe de 5 personnes) et effectuez un certain nombre de missions ponctuelles spécifiquement pour les magasins de vos régions. Tâches nationales (à Evere) Vous êtes responsable d...
full job description
Carrefour Belgique - 1140, Evere(11 days ago)
Carrefour Belgium Functieomschrijving: De Expert Helpdesk Data is verantwoordelijk voor de analyse en het oplossen van dataproblemen die zich voordoen in de verkoopsystemen. Je draagt bij tot het optimaliseren van de gegeven in de winkels en het verhogen van de productiviteit. De verantwoordelijkheden als Expert Helpdesk Data zijn de volgende: Je functioneert als Single Point of Contact (SPOC) De ...
full job description
Carrefour Belgique - 1140, Evere(11 days ago)
Carrefour Belgique Description du poste : L'Expert Helpdesk Data est responsable pour l'analyse des problèmes data détectées dans les systèmes de vente. L'expert joue un rôle actif dans l'optimalisation des données dans les magasins et l'augmentation de la productivité. Les responsabilités de l'Expert Helpdesk Data sont les suivantes: Vous êtes membre du SPOC (‘single point of contact') Vous analy...
full job description
Carrefour Belgique - 1140, Evere(12 days ago)
Carrefour Belgium Functieomschrijving: The E-commerce Manager simply you box is responsible for the online sales of the Carrefour meal-box and the evolution of the concept. He/she will be working closely together with the operational manager of the simply you box and marketing, and this under the direction of the Head of E-commerce. The responsibilities of the E-commerce Manager Simply you box are...
full job description
<< previous | Displaying 1-25 of 26 results | next >>
Get Results only for: Accounting/FinanceCarrefour Belgique